Clean

Ozon - Allt du behöver veta

Vad är ozon och hur används det?

Ozon är en naturligt förekommande gas som finns i atmosfären och består av tre syreatomer per molekyl. Ozon är farligt för oss människor, djur och växter när det kommer nära marken. Men högre upp i atmosfären är ozon livsviktigt då det skyddar oss från solens strålar med hjälp av ozonskiktet.

Utan ozonskiktet hade vi människor inte kunnat överleva. Ozonskiktet hindrar skadlig UV-strålning från solen att nå jordytan. Ozonskiktet finns 10-50 km upp i jordens atmosfär och tjockleken på ozonskiktet varierar av naturliga skäl under året. Tjockleken påverkar hur mycket strålning som släpps igenom. Men ozon är inte bara en gas i vår atmosfär, utan även en kemisk förening som idag används i många industriella sammanhang och dessutom i hemmen. Många förknippar ozon med miljöhot. Exempelvis uttunning av ozonskiktet och ökade mängder marknära ozon.

Ozonmolekylen är en instabil förening, vilket innebär att den har en tendens att återgå till sin ursprungliga form. Ifall en ozonmolekyl inte träffar på någon annan förening som kan oxideras, återgår den till syremolekyler. Denna naturliga process förhindrar att ozonet bygger upp en för hög koncentration i atmosfären.

Livslängden för ozon varierar beroende på många faktorer, exempelvis omgivningens temperatur, atmosfäriskt tryck och föroreningar. Livslängden för ozonmolekyler är generellt några minuter upp till någon timme. Ozon används ofta till att rena luft eller vatten och ta bort lukter.

 

Om ozon

Ozon upptäcktes av kemisten Christian Friedrich Schönbein år 1840. Gasen fick namnet ozon efter det grekiska ordet “ozein”, som betyder “att lukta”. Detta på grund av den speciella lukten som uppstår när ozon bildas, exempelvis vid åska.

För att ozon ska bildas krävs att en syremolekyl, alltså två syreatomer som sitter ihop, splittras av UV-strålningen från solen så att de ensamma atomerna kan slå ihop sig med hela syremolekyler. Bildning av ozon är viktigast på hög höjd över ekvatorsregionen.

Nära markytan finns kemiska processer som ofta bryter ner ozonet, men på grund av luftföroreningar från industrier, trafik och solljus bildas dock ozon även nära marken. Detta kallas fotokemiska reaktioner. Under vår och tidig sommar förekommer det ibland perioder, bland annat i Sverige, med så höga halter av ozon att det ger påtagliga hälsoproblem för oss människor. Då kan man stanna inne med stängda fönster och dörrar om man är känslig.

Det finns olika typer av ozon man kan skilja på; industriellt ozon, marknära ozon och ozon i stratosfären. Stratosfäriskt ozon bildas i atmosfären med solen som energikälla. Bildning av marknära ozon sker vid åskväder, solljus och gaser. Denna typ av ozon är den som anses skadlig. Industriellt ozon är det ozon som används i industriella sammanhang.

Så får fungerar ozonrening med Ozoneair Clean

Slå på din Ozoneair så att den kan fylla hela utrymmet med ozon. Så enkelt är det, du behöver inga tillsatser eller kemikalier.

Lämna utrymmet. Låt ozonet angripa de oönskade och skadliga föroreningarna. Möbler och elektronik kan lämnas kvar.

Ozoneair stänger av sig själv. Vänta 2 timmar så att ozonet omvandlas tillbaka till syre. Nu kan du njuta av den friska luften.

Att använda ozon för att ta bort lukter

När ozonmolekylen går isär så går den tredje syreatomen ihop med föreningar som kan oxideras, och bryter ner eller omvandlar dessa egenskaper. Ett exempel på en sådan föreningar är luktmolekyler. Detta gör att alla typer av lukter permanent kan elimineras med hjälp av en behandling med ozon. Ozon bryter alltså ner luktmolekylen och neutraliserar därmed oönskad eller dålig lukt.

Det som gör ozon så effektivt vid luktborttagning är dess kraftfulla oxidationskapacitet. Ozon är ett naturligt och effektivt alternativ jämfört med traditionella luktborttagningsmetoder. Det är därför ozon har blivit ett så efterfrågat val för många olika branscher. Som restauranger, hotell, kök, hygienutrymmen, bilar, bostäder etc.

För att lättare förstå hur kraftfullt ozon är, så är det mer än 2 000 gånger kraftfullare än klorin. Traditionella rengöringsmedel är dessutom sällan naturliga och miljövänliga.

Faktum är att ozon är ett miljövänligare alternativ till andra kemikalier som idag används för desinfektion och luktborttagning. Vid användning i vatten, exempelvis för desinfektion, kan koncentrationen av ozon nå upp till 200 000 PPM, men efter reducering och återavgivning till luften är restkoncentrationen sällan högre än 0.1 PPM. Efter en kort tid i vatten finns inga rester av ozon kvar, till skillnad från andra rengöringsmedel som ofta lämnar kemikalier efter sig. Det ska dock tilläggas att det är viktigt att vara medveten om ozonets potentiella fara och använda det på ett säkert sätt.

Ozon kan användas för att ta bort oönskade lukter från källor som som rök, matlagning, djururin, mögel och gamla hus. Medan andra traditionella rengöringsmetoder inte alltid lyckas ta bort all lukt, är ozon effektivt. Ozon är särskilt användbart i situationer där lukt fastnat i textilier, som bilinteriörer och hotellrum.

I städning används ozon ofta tillsammans med andra rengöringsmetoder, som vatten och rengöringsmedel, för att förbättra deras effektivitet. Ozon har förmågan att tränga djupt in i material och textilier för att ta bort exempelvis mögel, rök, matos och annan lukt från svåråtkomliga platser.

Det är viktigt att komma ihåg att vara försiktig när man hanterar ozon eftersom det är en kraftfull miljögift. För att undvika hälsorisker är det nödvändigt att följa säkerhetsföreskrifter och inte återvända till behandlat rum förrän all ozon har försvunnit.

Vad använder man ozon till?

Ozon är ett naturligt ämne som har en rad olika användningsområden och fördelar. Ozon används ofta inom industrin för desinficering av luft och vatten, samt vid blekning av pappersmassa. Ozonets starka oxiderande förmåga gör den till en populär molekyl att använda för rening.

Ozon kan även användas för att rengöra grönsaker och frukt från rester av bekämpningsmedel, bleka textilier, tillverkning av läkemedel och desinfektion av tvätt inom sjukvården och livsmedelsindustrin. Ozon används alltså i stora delar av samhället.

Att använda ozon för rening är en pålitlig och hållbar metod. Ozonaggregat och ozongeneratorer används ofta för luktborttagning i lokaler som till exempel restauranger, kök, soprum och hygienutrymmen. Samt till rök- och luktsanering av bilar, hotellrum och bostäder.

Några av de områden ozon kan användas till är:

 • Bekämpning av dålig lukt och bakterier i olika industrier, exempelvis livsmedelsbranschen
 • Desinfektion och rening av vatten och luft
 • För att bekämpa skadedjur i jordbrukssektorn
 • Som en del i industriella processer

Eftersom ozon reagerar med många typer av ämnen kan ozon även eliminera allergener från luften. Detta innebär att ozon kan användas för att lindra allergier. Att sanera ett utrymme med hjälp av en ozongenerator kan vara effektivt och hjälpsamt mot exempelvis pälsallergiker och mögelallergiker.

Oönskade lukter som ozon tar bort

Ozon hjälper effektivt till att neutralisera och eliminera dåliga och oönskade lukter som:

 • Mögel
 • Brandrök
 • Tobaksrök
 • Unken lukt
 • Stuglukt
 • Brandlukt
 • Lukt av urin
 • Djurlukt
 • Kemiska lukter
 • Lukt av impregnering
 • Obestämbar dålig lukt
 • Lukt av målarfärg
 • Båtlukt
 • Matos

Ozonbehandling med en ozongenerator

Att göra en ozonbehandling av ett rum eller utrymme med en ozongenerator är en effektiv process. Det går fort, är miljövänligt och ofarligt. Efter behandlingen är lukten permanent borta från utrymmet.

För att genomföra en ozonbehandling behöver man en ozongenerator. Detta är en maskin som genererar ozon och sedan släpper ut ozonet i det område som ska behandlas. Tiden för behandlingen varierar beroende på storleken av utrymmet som behandlas och den önskade nivån av luktborttagning. När behandlingen är färdig är det viktigt att vänta tills all ozon har försvunnit från rummet innan man vistas i utrymmet igen.

Hur fungerar en ozonbehandling?

Ozongeneratorn fungerar på så sätt att den producerar ozon genom elektrokemisk oxidation av syre (O2). En ozongenerator kan användas för att behandla luktproblem i bostäder, fordon, hotellrum, sjukhusrum, kontor, idrottsanläggningar, restauranger etc.

Så här kan en ozonbehandling med en ozongenerator gå till:

1. Töm rummet på människor, djur och växter. Stäng dörrar och fönster och stäng av all luftkonditionering eller ventilation.

2. Placera ozongeneratorn i mitten av det behandlade rummet, så att ozonen kan sprida sig jämnt i utrymmet.

3. Starta ozongeneratorn och låt den köra under den rekommenderade behandlingstiden. Vanligtvis från 30 minuter till flera timmar.

4. När behandlingen är färdig ska du vänta tills allt ozon har försvunnit från rummet innan du öppnar dörrar och fönster. Oftast tar det cirka 30 minuter för allt ozon att avlägsnas från rummet.

5. Öppna fönster och dörrar för att få en god ventilation innan du vistas i utrymmet igen. Tänk på att följa alla säkerhetsföreskrifter när du använder en ozongenerator.

Kom ihåg!

Ozon är ett starkt oxidationsmedel som kan orsaka irritation i ögon, näsa och hals, samt huvudvärk och andningsproblem vid höga koncentrationer. Det är också viktigt att notera att ozon är en kraftfull miljögift och bör hanteras med försiktighet för att undvika skador på människors hälsa och på miljön.

Är ozon farligt?

Ozon är som sagt ett kraftfullt oxidationsmedel som bör hanteras med respekt. Det betyder dock inte att du behöver vara rädd för användning av ozon. Liksom andra oxidationsmedel, exempelvis klor och väteperoxid, är ozon giftigt vid höga halter. Ozon finns naturligt i vår omgivning i halter runt 0.01-0.15 PPM och kan i stadsområden nå en nivå upp till 1.0 PPM. Elektriskt drivna maskiner som kopieringsmaskiner, motorer och transformatorer producerar ozonhalter runt 0.5 PPM.

Ozon kan vara farligt för människors hälsa om det inhiberas i höga koncentrationer. Om man vistats i miljöer med för höga ozonhalter kan man uppleva irritation i ögon, näsa och hals. Du bör följa säkerhetsföreskrifter och förvara ozon i lämpliga koncentrationer.

Lukten av ozon kan upptäckas innan det närmar sig nivågränsvärdet på 0,1 ppm. Detta då lukten av ozon är så speciell. Man märker alltid av om man vistas i en miljö med förhöjd ozonhalt och därför blir det lättare att undvika det.

Symtom som kan uppkomma vid ozonhalter på 0.1-1 PPM är huvudvärk, halstorrhet och irritation i ögonen. Vid 1-100 ppm kan astmaliknande symptom, trötthet och avsaknad av aptit uppstå.

Om man utsätts för högre doser av ozon under kortare tid får man ofta luftvägsirritation i halsen och hosta. Det ger dock inga kroniska besvär, utan försvinner inom några timmar. Ozon har använts till kommersiella ändamål i över 100 år och hittills har ingen dödsolycka rapporterats i samband med ozonexponering.

Du bör följa de bestämmelser och lagar som finns kring ozon. Ett tips för att inte överskrida några riksgränser är att använda dig av en ozonmätare. Den kan du

installera i utrymmet och ställa in för att varna om förhöjd ozonhalt. Användning av en ozonmätare är en smidig trygghetsåtgärd för en säkrare arbetsmiljö.

 

 

 

Köp din Ozoneair idag!

Menu