Integritetspolicy

Integritetspolicy

Datasekretess är mycket viktigt för Ozoneair och vi vill vara öppna och transparenta med vår hantering av dina personuppgifter.
Vi har därför en policy som fastställer hur dina personuppgifter ska bearbetas och skyddas.

Vem är registeransvarig för dina personuppgifter?
Det svenska företaget, Ozoneair AB (“Ozoneair”) är registeransvarig för de personuppgifter som du skickar till oss och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

Ozoneair AB
Handelsvägen 19
973 45 Luleå
Sverige

Företagsregister: Bolagsverket/Swedish Companies Registration Office Organisationsnummer: 559134-6480
Auktoriserad Representat: Johan Lundgren
Momsregistreringsnummer: SE559134648001

Var lagrar vi dina uppgifter?
De uppgifter som vi samlar in från dig lagras inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA), men kan även överföras och bearbetas i ett land utanför EEA. All sådan överföring av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning.

Vid överföringar utanför EES tillämpar Ozoneair avtalsklausuler av standardtyp och integritetsskydd som skydd i länder utan beslut av adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen.

Vem har tillgång till dina uppgifter?
Dina uppgifter kan delas internt på Ozoneair, samt av tredjepart i enlighet med våra riktlinjer. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina data för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Ozoneair. Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att vi ska tillhandahålla våra tjänster till dig. Du hittar de olika kategorierna av tredje part under varje enskild process nedan.

På vilken rättslig grund behandlas uppgifterna?
Varje gång vi behandlar personuppgifter som vi samlar in från dig informerar vi dig om huruvida tillhandahållandet av personuppgifter är lagstadgat eller obligatoriskt för att ingå ett avtal och huruvida det är obligatoriskt att tillhandahålla personuppgifterna och eventuella konsekvenser om du väljer att göra det. Denna informaiton finns tillgänglig på vår hemsida (stg-ozoneairse-staging.kinsta.cloud).

Vilka är dina rättigheter?
Rätt till tillgång:
Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Du kan kontakta Ozoneair, som skickar dig dina personuppgifter via e-post.

Rätt till dataportabilitet:
Varje gång som Ozoneair behandlar dina personuppgifter på ett automatiserat sätt efter ditt medgivande eller enligt ett avtal har du rätt att få en kopia på dina data i ett strukturerat, vanligt och maskinläsningsbart format överförd till dig eller en annan part. Det innefattar endast de personuppgifter du har delgett oss.

Rätt till rättelse: 
Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga, inbegripet rätten att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering:
Du har rätt att när som helst radera alla personuppgifter som behandlas av Ozoneair med undantag av följande situationer:

# du har ett pågående ärende med kundservice
# du har en pågående order som ännu inte har skickats eller delvis har skickats
# du har en obetald skuld hos Ozoneair, oberoende av betalningsmetod
# du misstänks för att ha eller har missbrukat våra tjänster under de senaste fyra åren

# din skuld har sålts vidare till tredje part under de senaste tre åren eller ett år för avlidna kunder
#din kreditansökan har avslagits inom de senaste tre månaderna
# om du har gjort inköp sparar vi dina personuppgifter i anslutning till transaktionen i bokföringssyfte

Din rätt att neka till behandling av personuppgifter på grund av ett legitimt intresse: Du har rätt att neka till behandling av dina personuppgifter som baseras på Ozoneairs legitima intresse.  Ozoneair fortsätter inte att behandla personuppgifterna såvida vi inte kan visa på ett legitimt skäl till processen som går före dina intressen och rättigheter eller på grund av rättsliga anspråk.

Din rätt att neka till direktmarknadsföring:
Du har rätt att neka till direktmarknadsföring, inklusive profilanalyser som görs i direktmarknadsföringssyfte.

Du kan välja bort direktmarknadsföring på följande sätt:
# Följ instruktionerna i varje marknadsföringsutskick
# Kontakta Ozoneair direkt

Rätt till begränsning:
Du har rätt att kräva att Ozoneair begränsar hanteringen av dina personuppgifter under följande omständigheter:
Om du motsätter dig behandling av dina personuppgifter med utgångspunkt i Ozoneairs legitima intresse, ska Ozoneair begränsa alla hantering av uppgifterna under pågående utredning av legitimt intresse.

Om du har hävdat att dina personuppgifter är felaktiga måste Ozoneair begränsa all hantering av dessa uppgifter under pågående utredning av huruvida personuppgifterna är korrekta.

Om behandlingen av personuppgifterna strider mot lagen kan du motsätta dig att personuppgifterna raderas och istället begära begränsning av användningen av dina personuppgifter

Om Ozoneair inte längre behöver personuppgifterna men det krävs för att du ska kunna försvara dig mot rättsliga anspråk.

Hur kan du utöva dina rättigheter?
Vi tar dataskydd på mycket stort allvar och därför har vi särskild kundservicepersonal som hanterar dina förfrågningar rörande dina rättigheter som anges ovan. Du kan alltid nå kundservice på kundservice@ozoneair.se

Rätt att framföra klagan hos en tillsynsmyndighet:
Om du anser att Ozoneair behandlar dina personuppgifter på ett oriktigt sätt kan du kontakta oss på kundservice@ozoneair.se. Du har också rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet.

Uppdateringar till vårt integritetsmeddelande:
Vi kan behöva uppdatera vårt integritetsmeddelande. Den senaste versionen av integritetsmeddelandet finns alltid tillgängligt på vår webbplats. Vi meddelar dig om eventuella väsentliga förändringar i integritetsmeddelandet, exempelvis syftet med användningen av dina personuppgifter, ombudets identitet eller dina rättigheter.

ONLINEKÖP

Varför använder vi dina personuppgifter?
Vi använder dina personuppgifter för att hantera ditt köp online på Ozonearir genom att behandla dina beställningar och returer via våra onlinetjänster och skicka dig meddelanden om leveransstatus eller i händelse av problem med leveransen av dina artiklar.

Vi använder dina personuppgifter för att hantera dina betalningar.
Vi använder också dina uppgifter för att hantera klagomål och garantiärenden gällande produkter.

Dina personuppgifter används för att identifiera dig och för att bekräfta att du innehar den lagstadgade minimiåldern för att genomföra köp online samt för att bekräfta din adress med externa partner.

Vi vill erbjuda dig olika betalningsalternativ och kommer att göra en analys av vilka betalningsalternativ som finns tillgängliga för dig.

Vilka typer av personuppgifter hanterar vi?
Vi hanterar följande kategorier av personuppgifter
# kontaktuppgifter som exempelvis namn, adress, e-postadress och telefonnummer
# betalningsuppgifter och betalningshistorik
# kreditinformation
# orderinformation

Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Dina personuppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att tillhandahålla de tjänster som anges ovan till dig, för att företag ska kunna verifiera din adress, för att kommunikationsföretag ska kunna skicka dig en orderbekräftelse och till lagrings- och distributionsföretag i samband med leveransen av din order. Betalningsleverantörer för hantering av din betalning. Kreditupplysningsföretag för identitets- och kreditkontroller samt inkassobyråer.

Observera att många av dessa företag har en oberoende rätt eller skyldighet att behandla dina personuppgifter. Primära mottagare av dina personuppgifer är: Klarna, Schenker, PostNord, Televox, Unifaun

På vilken rättslig grund behandlas dina personuppgifter?
Behandling av dina personuppgifter är nödvändigt för att Ozoneair ska kunna tillhandahålla tjänsten och leverera din order till dig.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Vi sparar dina uppgifter i 5 år från senaste köptillfället av en Ozoneair. Därutöver behåller vi uppgifter enligt gällande bokföringslagstiftning.

Hur kan du utöva dina rättigheter?
Vi tar personuppgiftsskydd mycket allvarligt och därför kan du alltid vända dig till våra kundservice med dina frågor gällande ovan nämnda rättigheter. Du når kundservice på: kundservice@ozoneair.se

Automatiserat beslutsfattande
När du ansöker om kredit som betalningsmetod är det Klarna som hanterar denna process. Ozoneair genomför därmed inte något automatiserat beslutsfattande. Vänligen kontakta Klarna Bank AB för mer information (www.klarna.com)

DIREKTMARKNADSFÖRING

Varför använder vi dina personuppgifter?
Vi använder dina personuppgifter för att skicka dig marknadsföringerbjudanden, informationsenkäter och inbjudningar via e-post, sms, telefonsamtal, brev och mobila push notiser.

I syfte att optimera din upplevelse av Ozoneair ger vi dig relevant information, rekommenderar produkter, skickar påminnelser om varor som är kvar i din varukorg och skickar personliga erbjudanden. Alla dessa tjänster baseras på dina tidigare köp, vad du har klickat på, positioneringsdata och information som du har delat med dig av till oss.

Vilka typer av personuppgifter hanterar vi?
Vi hanterar följande kategorier av personuppgifter
# kontaktuppgifter, som exempelvis e-postadress, telefonnummer och postnummer
# namn
# adress
# ålder
# köphistorik
# hur du navigerade och klickade på webbplatsen

Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att tillhandahålla den tjänst som anges ovan till mediebyråer och teknikleverantörer för distribution av fysisk och digital direktmarknadsföring.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina data för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Ozoneair.
På vilken rättslig grund behandlas dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter bygger på ditt medgivande när du godkänner direktmarknadsföring.

Din rätt att dra tillbaka medgivandet:
Du har rätt att när som helst dra tillbaka medgivandet till behandling av personuppgifter och neka till direktmarknadsföring.

Om du gör det kan inte Ozoneiar skicka några fler erbjudanden i form av direktmarknadsföring eller information till dig som bygger på ditt medgivande.

Du kan välja bort direktmarknadsföring på följande sätt:
Följ instruktionerna i varje marknadsföringsutskick
# Genom att kontakta Ozoneairs kundtjänst

Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Vi sparar dina uppgifter i direktmarknadsföringssyfte fram till dess att du drar tillbaka ditt medgivande.

När det gäller e-postmarknadsföring betraktar vi dig som en inaktiv kund om du inte har öppnat något e-postmeddelande under det senaste året. Efter det raderas dina personuppgifter.

KUNDSERVICE

Varför använder vi dina personuppgifter?
Vi använder dina personuppgifter för att hantera förfrågningar från dig, hantera klagomål och garantiärenden rörande produkter samt teknisk support via e-post, vår chattfunktion, telefon och sociala medier. Vi kan också kontakta dig om det är något problem med din order.

Vilka typer av personuppgifter hanterar vi?
Vi kommer att behandla alla uppgifter du förser oss med, inbegripet följande kategorier

# kontaktuppgifter som exempelvis namn, adress och telefonnummer
# födelsedatum
# betalningsuppgifter och betalningshistorik
# kreditinformation
# orderinformation
# all korrespondens i ärendet

Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att tillhandahålla de tjänster som anges ovan.

På vilken rättslig grund behandlas dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter är baserad på Ozoneairs legitima intresse.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Vi behåller dina uppgifter i 2 år dagar när det gäller telefon, e-postmeddelanden och ärendehantering och om nödvändigt längre, vid exempelvis klagomål.  Därutöver behandlar vi dina uppgifter längre i enlighet med bokföringslagen.

Du har rätt att neka till behandling av dina personuppgifter som baseras på Ozoneairs legitima intresse. Ozoneair fortsätter inte att behandla personuppgifterna såvida vi inte kan visa på ett legitimt skäl till processen som går före dina intressen och rättigheter eller på grund av rättsliga anspråk.

TÄVLINGAR

Varför använder vi dina personuppgifter?
Vi behandlar dina uppgifter när du deltar i våra tävlingar. Dina personuppgifter används för att Ozoneair ska kunna kontakta tävlingsdeltagarna om tävlingen, före och efter ett evenemang, för att identifiera tävlingsdeltagarna, för att verifiera tävlingsdeltagarnas ålder, för att kontakta vinnarna samt för att skicka ut och följa upp utskick av priser.

Vilka typer av personuppgifter hanterar vi?
Vi hanterar följande kategorier av personuppgifter

# kontaktuppgifter som exempelvis namn, e-postadress och telefonnummer
# ålder
# information som skickas in till tävlingen

Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att tillhandahålla de tjänster som anges ovan till transportföretag för leverans av priser.

På vilken rättslig grund behandlas dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter bygger på ditt medgivande när du väljer att delta i en tävling.

Din rätt att dra tillbaka medgivandet:
Du har rätt att när som helst dra tillbaka medgivandet till behandling av personuppgifter. Om du gör det kan inte Ozoneair tillhandahålla de tjänster som anges ovan till dig.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Vi sparar dina personuppgifter i 3 månader efter att tävlingen har avslutats.

Ingår en produkt som omfattas av produktgarantin i tävlingen och detta kommer i din ägo behandlar vi dina uppgifter på samma sätt som om det vore ett köp.

Om du vid tävlingstillfället ger ditt medgivande till att använda uppgifterna i marknadsföringssyfte, då sparas uppgifterna fram till att du drar tillbaka detta.

UTVECKLING OCH FÖRBÄTTRING

Varför använder vi dina personuppgifter?
Vi använder uppgifterna för att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system för alla våra kunder. I det syftet analyserar vi inte dina uppgifter på individuell nivå, utan all behandling sker av pseudonymiserade data.

Det innefattar analyser för att göra våra tjänster mer användarvänliga, som exempelvis att anpassa användargränssnittet för att underlätta informationsflödet eller för att belysa funktioner som ofta används av våra kunder i våra digitala kanaler och för att förbättra IT-systemen i syfte att öka säkerheten för våra besökare och kunder i allmänhet.

Analyserna används också för att utveckla och ständigt förbättra det logistiska flödet av varor genom att beräkna köp, lager och leveranser liksom vår resurskapacitet ur ett hållbarhetsperspektiv genom att strömlinjeforma inköp och schemaläggning av leveranser.

Vidare använder vi uppgifterna för att kunna planera etablering av nya butiker och lager samt för att förbättra vårt produktsortiment.

Vilka typer av personuppgifter hanterar vi?
Vi hanterar följande kategorier av personuppgifter om du har valt att ge dem till oss:
# kundnummer
# födelsedatum
# kön
# land
# kontoinställningar

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter om du har gjort ett köp:
# orderhistorik
# leveransinformation
# betalningshistorik

Vi behandlar också följande kategorier av personuppgifter kopplade till kakor:
# klickhistorik
# besöks- och surfhistorik

Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att vi ska tillhandahålla de tjänster som anges ovan. Vi använder webbanalysföretag för att analysera våra kunders beteende online på en allmän nivå.

På vilken rättslig grund behandlas dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter i syfte att utveckla och förbättra våra tjänster och produkter, bygger på vårt legitima intresse.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Vi sparar dina upplysningar fram till att du drar tillbaka ditt medgivande, med som ett minimum om 5 år från köptillfället i enlighet med vår produktgaranti. Har du handlat hos oss vid flera tillfällen räknas det från det senaste köptillfället. Utöver det behåller vi dina personuppgifter i enlighet med gällande bokföringslagstiftning.

Din rätt att neka behandling av dina uppgifter:
Du har rätt att neka till behandling av dina personuppgifter som baseras på Ozoneairs legitima intresse genom att kontakta kundservice@ozoneair.se. Dina uppgifter kommer då att raderas och vi kommer inte att kunna tillhandahålla våra tjänster till dig.

FULLGÖRANDE AV SKYLDIGHETER ENLIGT LAG

Varför använder vi dina personuppgifter?
Vi använder dina personuppgifter för att uppfylla kraven i lagar, domstolsutslag och myndighetsbeslut. Det innefattar att använda din personuppgifter för att samla in och kontrollera  bokföringsuppgifter för att följa bokföringsreglerna.

Vilka typer av personuppgifter hanterar vi?
Vi hanterar följande typer av personuppgifter
# kundnummer
# ordernummer
# namn
# adress
# belopp
# överföringskonto
# överföringsdatum

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina uppgifter kommer att delas inom Ozoneair, med extern redovisningasbyrå samt relevanta statliga institutioner och liknande organisationer för att följa gällande lagstiftning. Vi delar dina personuppgifter med IT-företag som tillhandahåller lösningar inom bokföringssystem.

På vilken rättslig grund behandlas dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att Ozoneair ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lag.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Vi sparar dina uppgifter i enlighet med bokföringsreglerna i ditt land.

Menu