Krypgrundsbesiktning

Vi erbjuder krypgrundsbesiktning för att identifiera och förebygga problem med fukt, mögel och radon.

Boka din krypgrundsbesiktning

Vill du säkerställa att din krypgrund är fri från fukt, mögel och radon? Boka din krypgrundsbesiktning idag för en grundlig inspektion och skräddarsydda rekommendationer. Våra experter utför en noggrann krypgrundsbesiktning för att identifiera potentiella problem och erbjuda lösningar som skyddar ditt hem. 

Krypgrundsbesiktning: Här är vad som ingår

Beräkna kostnaden för krypgrundsinstallation

Med vår priskalkylator kan du enkelt få pris för att installera en sorptionsavfuktare i din krypgrund. Få en detaljerad offert baserad på dina specifika behov och förutsättningar. Använd kalkylatorn nedan för att komma igång och få en offert för din installation direkt.

Steg 1: Välj typ av installation
 • Inkoppling av avfuktaren till eluttag
 • Håltagning för våtluften
 • Utdragning av frånluftsslang
 • Inkoppling och inställning av enheten
 • Introduktion och kort genomgång av funktioner
 • Innehåller alla moment i grundinstallationen
 • Installation av en skyddsduk i hela krypgrunden
 • Borttagning av bråte för att möjliggöra installation av skyddsduk
 • Ger bättre avfuktningseffekt och skydd

Vänligen välj en installationstyp.

Steg 2: Ange total yta för krypgrunden

Vänligen ange ytan.

Steg 3: Är det en enda stor krypgrund eller mindre sektioner?

Vänligen välj ett alternativ.

Steg 4: Tillval
Steg 5/6: Postnummer och avståndsberäkning

Ange postnumret

Vänligen ange postnummer.

Steg 6/7: ROT-avdrag

Vill du utnyttja ditt ROT-avdrag?

Vänligen välj ett alternativ.

Steg 7/8: Sammanfattning och offert

Allt du behöver veta om krypgrundsbesiktning

En krypgrundsbesiktning är en viktig åtgärd för att säkerställa att din krypgrund är i gott skick. Denna typ av besiktning kan avslöja dolda problem som fukt, mögel och skadedjur, vilket kan påverka hela husets hälsa och stabilitet. Här följer en detaljerad översikt över vad en krypgrundsbesiktning innebär, varför den är viktig och hur den utförs.

Vad är en krypgrundsbesiktning?

En krypgrundsbesiktning är en omfattande undersökning av krypgrunden för att upptäcka och åtgärda problem som kan påverka husets hälsa och stabilitet. Detta inkluderar att identifiera fuktproblem, mögel, skadedjur och bristande ventilation.

Varför är en krypgrundsbesiktning viktig?

En krypgrundsbesiktning är avgörande för att förebygga allvarliga skador på ditt hus. Genom att tidigt upptäcka och åtgärda problem kan du förhindra kostsamma reparationer och säkerställa en hälsosam boendemiljö. Regelbundna besiktningar hjälper också till att bevara husets värde och tryggar din investering.

Så går en krypgrundsbesiktning till

 1. Förberedelser: Innan besiktningen börjar, samlar besiktningsmannen in bakgrundsinformation om huset, inklusive byggnadsår, tidigare besiktningar och eventuella kända problem. Denna information hjälper till att identifiera potentiella riskområden och förbereda för en grundlig inspektion.
 2. Visuell inspektion: Besiktningsmannen går in i krypgrunden för att utföra en noggrann visuell inspektion. De undersöker bjälklag, grundmurar och andra strukturella komponenter för att identifiera tecken på skador, fuktinträngning eller andra problem. Eventuella synliga tecken på mögel, röta eller annan skada noteras.
 3. Fuktmätning: För att bedöma fuktnivåerna i krypgrunden används fuktmätare för att ta stickprover. Dessa mätningar utförs på strategiska platser i grunden och i bjälklaget för att få en exakt bild av fuktnivåerna. Höga fuktvärden kan indikera problem med dränering eller ventilation som behöver åtgärdas.
 4. Skadedjurskontroll: Under inspektionen letar besiktningsmannen efter tecken på skadedjur som kan orsaka skador på husets struktur. Detta inkluderar spår av gnagare, insekter eller andra skadedjur som kan ha bosatt sig i krypgrunden.
 5. Ventilationsbedömning: Ventilationen i krypgrunden är avgörande för att förebygga fuktproblem. Besiktningsmannen kontrollerar ventilationsöppningar och deras funktion för att säkerställa att luftcirkulationen är tillräcklig för att hålla grunden torr och fri från fukt.
 6. Dokumentation: Alla upptäckta problem och observationer dokumenteras noggrant. Besiktningsmannen tar fotografier av relevanta områden och problem för att inkludera i besiktningsrapporten. Denna dokumentation ger en tydlig bild av krypgrundens skick.
 7. Rapport och rekommendationer: Efter inspektionen sammanställs en detaljerad rapport som beskriver alla fynd och ger rekommendationer för eventuella åtgärder som behövs. Rapporten innehåller också förslag på lösningar för att åtgärda identifierade problem och förbättra krypgrundens tillstånd. Besiktningsmannen kan även ge råd om förebyggande åtgärder för att undvika framtida problem.

Vanliga problem i krypgrunden

När en krypgrundsbesiktning genomförs, är det vanligt att flera typer av problem upptäcks som kan påverka husets hälsa och hållbarhet. Dessa problem varierar från fuktinträngning och mögel till skadedjursangrepp och ventilationsbrister. Här är en genomgång av de vanligaste problemen som besiktningsmannen kan stöta på under inspektionen:

Fuktinträngning

Fuktinträngning är ett vanligt problem i krypgrunder och kan bero på dålig dränering, hög grundvattennivå eller otillräcklig ventilation. Fuktansamling kan leda till skador på byggnadens material och skapa förutsättningar för mögel- och rötsvamptillväxt.

Mögel och röta

Mögel och röta trivs i fuktiga miljöer, som ofta förekommer i krypgrunder. Dessa svampar kan snabbt sprida sig och orsaka omfattande skador på trästrukturer, vilket inte bara hotar husets integritet utan även kan påverka invånarnas hälsa negativt.

Skadedjur

Krypgrunder erbjuder en skyddad miljö för skadedjur som gnagare och insekter. Dessa djur kan orsaka stora skador genom att gnaga på byggnadsmaterial och elektriska ledningar, samt sprida sjukdomar.

Ventilationsproblem

Otillräcklig ventilation i krypgrunden kan leda till kondens och fuktproblem. När luften inte cirkulerar ordentligt, stannar fukten kvar och förvärrar mögel- och rötsvampstillväxt. Bra ventilation är avgörande för att hålla krypgrunden torr.

Strukturella skador

Långvarig fukt och skadedjursangrepp kan orsaka allvarliga strukturella skador på bjälklag och grundmurar. Detta kan försvaga byggnadens bärande delar och leda till dyra reparationer samt potentiella säkerhetsrisker.

Isolationsproblem

Isolationsmaterial i krypgrunden kan bli fuktigt och förlora sin effektivitet. När isoleringen är mättad med fukt, kan den inte längre fungera effektivt, vilket leder till energiförluster och högre uppvärmningskostnader. Det är viktigt att hålla isoleringen torr för att behålla energieffektiviteten i hemmet.

Fördelar med krypgrundsbesiktning

Att genomföra en krypgrundsbesiktning ger flera viktiga fördelar för både ditt hem och din hälsa. Regelbundna besiktningar möjliggör tidig upptäckt av problem som fuktinträngning, mögel och skadedjur, vilket gör att snabba åtgärder kan vidtas innan problemen förvärras och orsakar allvarliga skador. En krypgrundsbesiktning hjälper också till att förbättra inomhusmiljön genom att identifiera och eliminera källor till dålig luftkvalitet, såsom mögelsporer och kemiska emissioner, vilket bidrar till en hälsosammare boendemiljö.

Genom att underhålla och reparera skador i krypgrunden kan byggnadens livslängd förlängas, vilket bevarar husets värde och skyddar strukturen. Besiktningar kan dessutom avslöja problem med isolering och ventilation som leder till energiförluster, och genom att åtgärda dessa problem kan energikostnaderna minskas och husets energieffektivitet förbättras. Tidig upptäckt och åtgärdande av problem kan också spara betydande belopp i framtida reparationskostnader, eftersom förebyggande åtgärder oftast är billigare än omfattande reparationer.

Slutligen bidrar en krypgrundsbesiktning till ökad säkerhet genom att upptäcka strukturella problem som kan påverka husets stabilitet och säkerhet. Genom att åtgärda dessa problem i tid kan potentiella faror undvikas, vilket säkerställer säkerheten för de boende.

Frågor om krypgrundsbesiktning

En krypgrundsbesiktning är en grundlig inspektion av utrymmet under ditt hus, utförd av en professionell besiktningsman. Den identifierar potentiella problem som fukt, mögel och skadedjur.

Det hjälper till att upptäcka problem tidigt, vilket förhindrar allvarliga skador på huset och förbättrar inomhusluftens kvalitet. Det kan också spara pengar på lång sikt genom att undvika dyra reparationer.

 

Besiktningen inkluderar förberedelser, visuell inspektion, fuktmätning, skadedjurskontroll, ventilationsbedömning, dokumentation och en detaljerad rapport med rekommendationer.

Vanliga problem inkluderar fuktinträngning, mögel, dålig ventilation, strukturella skador och skadedjur.

Det rekommenderas att göra en krypgrundsbesiktning vart tredje till vart femte år eller om det finns tecken på problem som fukt eller dålig lukt.

Även om vissa delar kan kontrolleras själv, är det bäst att anlita en professionell besiktningsman för en noggrann och omfattande undersökning.

 

Se till att krypgrunden är lättillgänglig och fri från hinder. Ha eventuell tidigare dokumentation och information om huset redo för besiktningsmannen.

Produkter